Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 Generelt

Medmindre andet er skriftligt aftalt gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for alle aftaler indgået med Njord VVS Teknik ApS. CVR.nr. 38747614, Falkevej 1, 3400 Hillerød.

§ 2 Ydelser

Medmindre andet er aftalt indgås en aftale om udførelse af arbejder ved kundens accept af ordrebekræftelsen.

Ved større entrepriser udarbejdes der endvidere en arbejdsskrivelse efter kundens anvisninger før arbejderne påbegyndes.

Ekstraarbejder aftales ved en tillægsaftale og afregnes særskilt.

I akutte tilfælde udføres arbejder på baggrund af kundens telefoniske oplysninger, hvorefter ordrebekræftelsen og salgs- og leveringsbetingelserne eftersendes.

§ 3 Priser – Tilbud/Overslag

Alle priser er anført i DKK og er inkl. moms for forbrugere. Se vores priser her.

Fast pris eller på regning

Njord VVS Teknik ApS og kunden kan aftale, at prisen udregnes som en fast pris. Denne pris dækker udgifter til kørsel, materialer og arbejdstid – uanset reelt forbrug.

Prisen kan også være på regning (evt. som overslag), hvilket vil sige, at kunden betaler Njord VVS Teknik ApS ud fra en opgørelse af virksomhedens forbrug af materialer og arbejdstid, samt kørsel.

Pris på regning – baseret på et overslag

Er prisen aftalt til at være på regning og baseret på et overslag, kan prisen på den endelige faktura afvige fra overslaget som følge af forhold, Njord VVS Teknik ApS ikke har indflydelse på. Det kan f.eks. være ændringer i leverandørpriser eller forhøjede skatter/afgifter. Det kan også skyldes installations- og/eller arbejdsforhold, som Njord VVS Teknik ApS ikke har været vidende om.

Afvigelser kan også skyldes, at overslagsprisen er baseret på et skøn vurderet ud fra evt. fotos eller beskrivelser, Njord VVS Teknik ApS har modtaget fra kunden. I sådanne tilfælde tager virksomheden forbehold for, at forholdene på adressen viser sig at være anderledes, end hvad det har været muligt at se/læse ud fra de modtagne fotos/beskrivelser.

Tilbudsgivning

Alle tilbud gælder i 4 uger. Tilbuddet skal være skriftligt accepteret inden udgangen af de 4 uger for at være gyldigt, eller Njord VVS Teknik ApS skal have sendt en ordrebekræftelse. Når tilbuddet accepteret, bliver det til en ordre. Hvis kunden efterfølgende fortryder/annullerer ordren, opkræver Njord VVS Teknik ApS et gebyr på 5% for at dække de administrationsomkostninger, som virksomheden har ved ordrebearbejdning og annullering heraf. I tilfælde hvor Njord VVS Teknik ApS har bestilt skaffevarer hjem til ordren, som ikke kan returneres, vil kunden som udgangspunkt skulle betale for varen alligevel.    

§ 4 Betalingsbetingelser

Regningsarbejde faktureres netto 5 dage eller efter anden aftale med Njord VVS Teknik ApS.   Tilbudsarbejde og aconto indbetalinger afregnes I henhold til accepteret tilbud. Ved udeblivende betaling ser Njord VVS Teknik ApS sig nødsaget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker, samt en morarente på 1,5% for hver måned betaling udebliver. Efter 3. rykker sendes sagen til inkasso hos Advodan, som vil pålægge yderligere gebyr og renter i henhold til gældende love og regler.

Levering af produkter

Njord VVS Teknik ApS sørger for levering, og tidspunktet vil fremgå af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Hvis levering foregår via. post, fragtmand eller anden leverandør, skal kunden være hjemme for at tage imod produktet. Hvis kunden ønsker, at produktet skal afleveres, selvom han/hun ikke er hjemme, skal der indgås særlig aftale om det på forhånd.

Ansvaret for produktet overgår til kunden fra Njord VVS Teknik ApS, på det tidspunkt leveringen finder sted på kundens adresse.

Forsinket levering

Njord VVS Teknik ApS fastlægger tidspunktet for levering ud fra en vurdering af, hvornår produktet kan skaffes. Njord VVS Teknik ApS kan være nødsaget til at udskyde leveringen, hvis det viser sig at anskaffelsen tager længere tid end forventet. Kunden informeres straks.

Hvis leveringstiden bliver overskredet med mere end 30 dage, har kunden ret til at fastlægge en frist for, hvornår levering senest skal være sket. Kravet skal være skriftligt, og fristen skal være på mindst 14 dage. Hvis Njord VVS Teknik ApS imod alle forventninger stadig ikke har leveret inden for den frist, kunden har angivet, kan kunden ophæve aftalen skriftligt. Kunden har ikke krav på erstatning ved hverken forsinket eller manglende levering.

Forsinkelse pga. ude fra kommende forhold  

Njord VVS Teknik ApS fralægger sig ethvert ansvar for forsinkelser, hvis de skyldes forhold, som kunden har indflydelse på.

Njord VVS Teknik ApS fralægger sig ethvert ansvar, hvis der er tale om force majeure (F.eks. naturkatastrofer, krig, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, brand eller på anden vis beskadigelse af virksomheden). I sådanne tilfælde forlænger Njord VVS Teknik ApS leveringstiden i det omfang, virksomheden finder det nødvendigt og rimeligt.

Ejendomsret

Njord VVS Teknik ApS ejer produktet, indtil hele købssummen inkl. eventuelle renter og gebyrer er betalt.

Aftalens indhold

Når et tilbud accepteres, bliver det til en ordre, hvori det aftalte er præciseret. Njord VVS Teknik ApS anbefaler, at kunden læser tilbuddet grundigt igennem og sørger for at få lavet tilføjelser eller ændringer, så dette også er beskrevet. I den forbindelse bør virksomheden gøre kunden opmærksom på, hvis kundens ønskede tilføjelser/ændringer ikke er hensigtsmæssige for det endelige resultat.

Evt. lovkrav til ejendom

Kunden bør informere virksomheden om eventuelle oplysninger om ejendommen, som kan have betydning for arbejdets udførelse. Sådanne oplysninger kan kunden indhente hos kommunens tekniske afdeling. Det er kundens ansvar at opnå evt. nødvendige byggetilladelser og godkendelser fra skorstensfejer.

Ved arbejdets udførelse

Opstår der ønsker til ændringer og/eller nye ydelser, når arbejdet er under udførsel, skal kunden informere virksomheden herom hurtigst muligt. Herefter gennemgår Njord VVS Teknik ApS sammen med kunden de konsekvenser, ønskerne har for det samlede arbejde, og ændringerne bliver aftalt samt godkendt af begge parter ved udfyldelse af aftaleseddel.

Når arbejdet er gået i gang, og Njord VVS Teknik ApS erfarer, at det af faglige årsager er bedre at udføre arbejdet på anden måde, oplyser virksomheden kunden herom straks, således at kunden kan tage stilling til dette.

Arbejdets start- og sluttidspunkt

Når et tilbud accepteres og bliver til en ordre, vil arbejdets aftalte start- og sluttidspunkt fremgå af ordrebekræftelsen. Kunden bør gøre Njord VVS Teknik ApS opmærksom på, hvis sluttidspunktet har særlig betydning, og en evt. udskydelse vil medføre udgifter til genhusning eller lignende.

Njord VVS Teknik ApS kan være nødsaget til at udskyde arbejdets afslutning som følge af:

  • Ændringer, som kunden ønsker tilføjet
  • Dårligt vejr
  • Force majeure (f.eks. brand og hærværk)
  • Offentlige forbud eller manglende tilladelser fra myndigheder
  • Forhold hos kunden eller andre virksomheder
  • Ved sygdom blandt virksomhedens medarbejdere

Reklamation

Ved modtagelse

Når kunden har modtaget sit produkt/har fået leveret sin ydelse, er han/hun forpligtet til at undersøge, om det leverede er i overensstemmelse med det aftalte. Dette skal gøres inden 8 dage gældende fra leveringstidspunktet/arbejdets afslutning, ellers anses det for at være en accept af det modtagne.

Fragtskader

Hvis der er opstået skader under transporten med en fragtmand, skal kunden give fragtmanden besked ved modtagelsen, skrive skaden på fragtbrevet og sørge for fragtmandens underskrift på det.

Ved mangler

Ved reklamation inddrager Njord VVS Teknik ApS virksomhedens grossist/leverandør, og sammen har parterne en frist på 30 dage til at sørge for at udbedre manglen. Hvis parterne imod al forventning ikke kan overholde denne frist, kan kunden skriftligt sætte en ny frist for, hvornår manglen senest skal være udbedret. Denne frist skal minimum være 14 dage. Hvis Njord VVS Teknik ApS og den pågældende grossist/leverandør derefter stadig ikke har udbedret manglen, kan kunden ophæve aftalen og få købssummen tilbage.

Vær opmærksom på, at Njord VVS Teknik ApS ikke kan påtage sig ansvar for mangler, som er opstået på grund af forkert brug eller almindeligt slid.

Forhold ved installering og anvendelse

Njord VVS Teknik ApS kan rådgive og vejlede om placering, særlige krav til installationer, lokaler, bygninger og andet med betydning for installering og anvendelse af produktet. Det er dog altid kundens ansvar at sørge for, at forholdende er forsvarlige. Det er ligeledes kundens ansvar at undersøge eventuelle lovmæssige bestemmelser og indhente myndigheders tilladelse, hvis dette er påkrævet.

Njord VVS Teknik ApS sørger for instruktion i korrekt brug. Dette sker ved en gennemgang på adressen i forlængelse af installationen. Njord VVS Teknik ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader, som opstår på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug, hverken på produktet selv, andre tilknyttede installationer eller i lokaler og bygninger.

Særligt ved ’’gør det selv-løsninger’’

Kunden kan vælge en ’’gør det selv-løsning’’, hvor Njord VVS Teknik ApS leverer produktet, men hvor kunden selv udskifter reservedelen eller installerer det pågældende produkt. I sådanne tilfælde er kunden at regne for installatør, og Njord VVS Teknik ApS er leverandør. Det betyder, at kunden selv påtager sig alt ansvar vedrørende reparationen/installationen, og hvis der sker fejl i forbindelse hermed, dækker garantien og reklamationsretten ikke de omkostninger og skader, der måtte opstå som følge heraf.

Garantien og reklamationsretten er dog gældende ved alle øvrige mangler eller fejl, der måtte vise sig.

Se også vores Priser

Særligt ved varmepumpe

Placering af varmepumpe

Når vores montør har forladt adressen hvor varmepumpen er blevet monteret, kan placeringen ikke fortrydes, om kunden er til stede eller ej. Njord VVS Teknik ApS rådgiver og hjælper efter bedste evne, men varmekildens placering vil være efter købers ønsker, uanset om denne er optimal. Kunden bærer altså det fulde ansvar for hvor varmepumpen placeres.

Primær eller sekundær varmekilde

Luft/luft varmepumpe er en supperingsvarmekilde. Luft/luft er derfor ikke en primær varmekilde og kan ikke opvarme et hus som den eneste varmekilde, uden dette er specifikt godkendt af myndighed eller kommune, da der altid vil være forskellige reglementer om dette, afhængigt af hvor man bor. Vælger kunden udelukkende at benytte sig af luft/luft varmepumpe til primær varmekilde, er det kundens eget ansvar, hvis det viser sig, at varmepumpen ikke kan levere tilstrækkelig varme til hele huset, og/eller hvis der opstår skader i forbindelse hermed.

© Copyright - NJORD VVS TEKNIK APS